Autentificare sindicalisti

Remember Me


INSTRUCTIUNI de completare a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual..."

 

1. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:
‐ au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora;
opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult. (ACESTA ESTE CAZUL NOSTRU. LA AN SE VA TRECE 2016)
‐ contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.


2. Termen de depunere:
anual, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;

Formularul se completeaza in doua exemplare:
originalul(IL VOM DEPUNE NOI PENTRU DUMNEVOASTRA PRIN INTERMEDIUL PERSOANEI IMPUTERNICITE) se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.


3. Formularul se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (IL VOM DEPUNE NOI PENTRU DUMNEVOASTRA PRIN INTERMEDIUL PERSOANEI IMPUTERNICITE).
Data depunerii formularului este data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 


 

Datele ce trebuie completate de dumnevoastra sunt urmatoarele:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se inscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal ‐ se inscrie codul numeric personal(CNP).

III. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003

2. Sustinerea unei entitati nonprofitcasuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit.

Denumire entitate nonprofit ‐ se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit. - SE VA COMPLETA CU SINDICATUL ACADEMICA A.S.E

Codul de identificare fiscala al entității nonprofit ‐ se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscală(CIF) al entitatii nonprofit pentru care se solicita virarea sumei. - SE VA COMPLETA CU 13465261

Cont bancar (IBAN)‐ se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit. - SE VA COMPLETA RO68BRDE 410S V218 6128 4100

Suma ‐ se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii. Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

 


 

Datele completate de noi sunt:

IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI
Se completeaza numai in cazul in care formularul se completeza de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa ‐ se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscala ‐ se inscrie codul de identificare fiscala a imputernicitului.

 
Valid XHTML and CSS.